Darowizna dokonana przez jednego z rodziców na rzecz małżonków wchodzi w skład majątku wspólnego?

18 marca 2019

Tak ale tylko jeśli zostało to wyraźnie wskazane.

Częstym i coraz bardziej intensywnym tematem sporów sądowych byłych małżonków są nakłady na majątek wspólny. W aspekcie praktycznym trzeba zwrócić uwagę na fakt, że jest to możliwość uzyskania większej niż połowa części majątku wspólnego. Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze akt I CSK 76/18 wskazał wyraźnie, że nie można dopuścić stanowiska akceptującego tzw. „domniemane darowizny”. Jeżeli brak jest dowodu na to, że wolą darczyńcy było przekazanie składnika swojego majątku na rzecz majątku wspólnego małżonków to wówczas zaliczana jest ona do majątku osobistego jednego z małżonków.

W sprawie, którą rozpatrywał Sąd Najwyższy w wyniku kasacji jaką złożyła jedna ze stron postępowania od wyroku Sądu Okręgowego, głównym problemem było czy sfinansowanie kupna nieruchomości przez teścia wliczać do majątku wspólnego, czy jest to osobisty majątek męża. Sąd Najwyższy orzekł, że była żona musi rozliczyć się z mężem, ponieważ brak jest podstaw uzasadniających stwierdzenia, że zakup nieruchomości przez ojca męża był przysporzeniem na rzecz obojga małżonków.

Jak więc w praktyce interpretować postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2019 roku? W przypadku rozwodu, a co bardzo często się z tym wiąże podziału majątku koniecznością jest rozliczenie się  z nakładu, ponieważ przysporzenie opisane wyżej  nie stało się majątkiem osobistym jednego z małżonków.

 

 

Kamil Ślifierz

Aplikant adwokacki

ORA Warszawa