Adwokat prawo karne – Warszawa

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym w zakresie postępowań karnych na etapie przygotowawczym (w prokuraturze), sądowym i wykonawczym. Jak też postępowań karnoskarbowych i postępowań w sprawach o wykroczenia. Kancelaria także reprezentuje przedsiębiorców i osoby prawne w sprawach karnych, których interesy zostały naruszone przestępstwem.

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.:

  • obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych (tj. w śledztwie, dochodzeniu, postępowaniu zwyczajnym, postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie        procesu), również na etapie postępowania wykonawczego (tj. w sprawach z wniosków o: odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz  zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności);
  • obronę w sprawach karnoskarbowych;
  • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, w szczególności w postaci sporządzania zażalenia na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa (lub dochodzenia) i    reprezentacji w tym zakresie przed sądem;
  • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego;
  • reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych;
  • reprezentowanie osób zatrzymanych.