Ochrona dóbr osobistych, a otrzymywanie wezwań do zapłaty dotyczących zakwestionowanego długu

2 grudnia 2022

Jakie kroki prawne należy podjąć w sytuacji gdy rzekomy Wierzyciel dopuszcza się bezpodstawnych działań w postaci kierowania do wezwań do zapłaty, niechcianych połączeń telefonicznych oraz wiadomości SMS wzywających do uregulowania kwestionowanych wierzytelności?

Zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych niedopuszczalnym jest domaganie się zapłaty należności w sytuacji kiedy Dłużnik oświadczył, że nie uznaje roszczenia i w całości kwestionuje dług.

W świetle wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05 października 2015 r. III C 820/15 „Domaganie się „dobrowolnej” zapłaty po tym, jak dłużnik oświadczył, że nie uznaje roszczenia za zasadne nie spełnia żadnej funkcji, jaką mogłyby spełniać czynności zaliczane do tzw. „miękkiej windykacji”, zaś jedyne na co może liczyć „windykator” to zastraszenie rzekomego dłużnika. Takie działanie w sposób oczywisty narusza zaś nie tylko dobra osobiste rzekomego dłużnika ale i wprost dobre obyczaje i nie może w żaden sposób być akceptowane”, „Już samo kontynuowanie windykacji po otrzymaniu oświadczenia dłużnika, iż kwestionuje on swój dług i domaga się rozstrzygnięcia sprawy przez sąd stanowi bezprawne naruszenie dóbr osobistych, albowiem narusza godność rzekomego dłużnika nie stanowiąc jednocześnie wykonywania prawa podmiotowego. Prawem wierzyciela spornej wierzytelności nie jest bowiem nękanie dłużnika żądaniami zapłaty spornego długu, a zwrócenie się o rozstrzygnięcie tego sporu do sądu”.

W momencie, gdy rzekomy Wierzyciel dopuszcza się bezzasadnych działań windykacyjnych naruszając przy ich wykonywaniu dobra osobiste potencjalnego Dłużnika, może on wystąpić do Sądu o:

  • roszczenie o ochronę dóbr osobistych;
  • żądanie zasądzenia zadośćuczynienia pieniężnego;
  • nakazanie zaprzestania naruszania dóbr osobistych poprzez kierowanie do potencjalnego Dłużnika wezwań do zapłaty za pośrednictwem wiadomości mailowych, sms, połączeń telefonicznych czy listownych wezwań do uregulowania zakwestionowanej należności.

Reasumując za niedopuszczalne uznać należy działania, polegające na kierowaniu bezpodstawnych żądań do zapłaty, w przypadku zakwestionowania wierzytelności oraz braku potwierdzających istnienie i zasadność roszczenia dokumentów. Działania takie ingerują zarówno w godność potencjalnego Dłużnika, zarzucając niewłaściwe postępowanie przejawiające się w niepłaceniu długów, zakłócają mir domowy oraz ograniczają swobodę korespondencji zmuszając do przyjmowania niechcianych wiadomości SMS, połączeń telefonicznych czy otrzymywania kolejnych wezwań do zapłaty.