Rozwody - adwokat od rozwodów Warszawa

Jedną z głównych specjalizacji naszej kancelarii w Warszawie są rozwody. Adwokat, który je prowadzi, zajmuje się prawem rodzinnym, które reguluje m.in. stosunki pomiędzy rozstającymi się małżonkami, a jeśli mają potomstwo – także kwestie dotyczące ich dzieci. Tego rodzaju kwestie są zawsze bardzo trudne i kosztują zainteresowanych wiele stresu i emocji. Podejmowane decyzje co do przyszłości związku małżeńskiego czy opieki nad małoletnimi dziećmi, jak i będące ich skutkiem orzeczenia sądu, wpływają na zmianę dotychczasowego życia.

Adwokat od rozwodów ma wówczas za zadanie – zgodnie z zasadami etyki zawodowej – reprezentować interesy mocodawcy. Na jaką pomoc prawnika można liczyć w tego rodzaju sprawach?

Pozew o rozwód

Jeśli klient podjął decyzje o tym, że chce się formalnie rozstać z małżonkiem, pierwszym niezbędnym krokiem do wszczęcia stosownej procedury jest złożenie pozwu o rozwód. Adwokat może pomóc w jego napisaniu. Należy w nim przedstawić twierdzenia i dowody na trwały oraz całkowity rozpad pożycia małżeńskiego. Do pisma można także dołączyć wniosek o dokonanie podziału majątku wspólnego. Jeżeli jednak w tym zakresie nie ma zgody między stronami, co może przedłużyć sprawę rozwodową, to sąd nie będzie się tą kwestią zajmował w tym samym postepowaniu.

Wielu klientów zgłasza się również do naszej kancelarii po otrzymaniu pozwu o rozwód. Prawnik może im wówczas pomóc napisać odpowiedź i przygotować się do procesu sądowego, czyli zaplanować strategię obrony.

Sprawa rozwodowa

Pierwszym warunkiem orzeczenia rozwodu i rozwiązania małżeństwa jest ustalenie przez sąd, że doszło do rozkładu pożycia w sposób trwały i zupełny. Oznacza to, że obie strony nie łączą już:

  • więzi emocjonalne : żadne uczucia – miłość, zaufanie, wzajemne wsparcie itp.,
  • więzi fizyczne: wspólna sypialnia – relacje seksualne, intymne oraz
  • więzi gospodarcze: prowadzenie wpólnego gospodarstwa domowego.

Co więcej, przyjmuje się, że taka sytuacja powinna mieć miejsce już od dłuższego czasu – zazwyczaj uznaje się, że tę granicę stanowi okres kilku miesięcy. Oprócz tego w rozpatrywanej sprawie rozwodowej ważne jest to, że nie ma też perspektyw, aby stan rozkładu pożycia małżeńskiego uległ zmianie.

Jakie są przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego? Dzieli się je na trzy rodzaje:

  • zawinione – do nich zaliczają się np. groźba skierowana pod adresem drugiego z małżonków, nadużywanie alkoholu, agresja, odmowa wzajemnej pomocy, poniżanie małżonka, zdrada,
  • niezawinione – np. długotrwała, nieuleczalna choroba, która uniemożliwia albo w wysokim stopniu utrudnia wykonywanie obowiązków małżeńskich, poważna choroba psychiczna, niedobór seksualny,
  • uznawane (w zależności od okoliczności za zawinione lub za niezawinione) – m.in. bezpłodność, różnica światopoglądów lub co do sposobu wychowywania dzieci.

Nawet jeśli istnieje trwały i zupełny rozkład pożycia, to orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, jeżeli:

  • miałoby na tym ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
  • z innych względów byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
  • formalnego rozstania żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, drugi zaś się na to nie godzi a odmowa tej zgody nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Ile trwają sprawy rozwodowe, w których klienta może reprezentować adwokat? Zwykle jest to okres od 9 do 12 miesięcy.

Rozwód z orzeczeniem o winie

To jedna z możliwości przewidywanych przez ustawodawcę – opcja, z jakiej ma prawo skorzystać osoba wnosząca pozew. Sprawy rozwodowe mogą zakończyć się orzeczeniem o winie jednego z małżonków jako strony odpowiedzialnej za rozpad małżeństwa. Wówczas występujący w imieniu klienta adwokat ma za zadanie formalnie wykazać, że tak właśnie jest.

Taki wyrok często niesie za sobą długotrwałe konsekwencje w zakresie dalszych stosunków małżonków jako rodziców i krewnych. Za rozkład pożycia małżeńskiego obarczany jest ten, którego umyślne i nieumyślne zachowanie przyczyniło się do tej sytuacji lub nawet jej zaostrzenia.

Rozwód bez orzekania o winie

W takiej sytuacji rozwód może zostać ogłoszony na jednej rozprawie. Małżonkowie bowiem kończą swój związek w drodze porozumienia, uzgadniając wcześniej wszystkie istotne kwestie. Dotyczą one wówczas m.in.:

• podziału władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i zasad, na jakich będą odbywać się dalsze kontakty z nim,

• alimentów,

• podziału majątku wspólnego.

Jak w tym przypadku może pomóc prawnik? Rozwody bez orzekania o winie poprzedzają zazwyczaj wspólne ustalenia stron w powyższych sprawach. Adwokat może wówczas służyć doradztwem oraz pomóc sporządzić dokumenty, które będą potwierdzały decyzje, jakie podjęli rozstający się małżonkowie.

Rozwód z orzeczeniem o winie obu stron

To inaczej decyzja sądu o formalnym zakończeniu związku, w której za rozkład małżeństwa obarczani są oboje małżonkowie. Jest to najczęściej wynik długotrwałego postępowania, podczas którego obie strony wzajemnie obwiniają się o doprowadzenie do rozpadu związku. W przypadku gdy zarzuty każdej ze stron zostaną potwierdzone choćby nawet tylko częściowo w toku sprawy rozwodowej, wówczas może zapaść taki właśnie wyrok. Chyba że przed jego ogłoszeniem obie strony zgodzą się, aby sąd nie orzekał o tym, kto ponosi winę.

Zarówno podczas udzielania porady prawnej, jak i w czasie toczącego się postępowania o rozwód adwokata obowiązuje przestrzeganie zasad etyki zawodowej.